• info@ask2drive.nl

Algemene voorwaarden ASK2DRIVE

Algemene voorwaarden ASK2DRIVE

Artikel 1. Definities
a. Opdrachtnemer: ASK2DRIVE
Gevestigd aan de Drapeniersdonk 149, 7326 AH te Apeldoorn, aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen.
b. Opdrachtgever: ieder persoon met wie door ASK2DRIVE de opdracht wordt aangegaan heeft daarbij de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
c. Directiechauffeur: de persoon die voor de opdrachtgever de opgedragen werkzaamheden uitvoerd.
d. Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken m.b.t de uitvoering van werkzaamheden door de opdrachtnemer.
e. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe schriftelijk en/of mondeling opdracht is gegeven die direct of indirect verbandhouden met de opdracht in de ruimste zin van het woord en in ieder geval de werkzaamheden die zijn omschreven in de opdrachtbevestiging.
f. Rittijd: de tijd die de chauffeur rijdend in de auto van de opdrachtgever doorbrengt waarbij de chauffeur per 4 uur onafgebroken rijden aanspraak kan maken op een kwartier rust.
g. Wachttijd: de tijd die de chauffeur wachtend doorbrengt op verzoek van de opdrachtgever.
h. Reistijd: de tijd die de chauffeur nodig heeft om van zijn thuisadres naar het door de opdrachtgever aangegeven start adres te komen of van het door de opdrachtgever aangegeven eind adres weer naar huis.
I. Nachtrit: ritten tussen 23:00 en 07:00

Artikel 2. Geheimhouding
De opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, gehouden aan de plicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

Artikel 3. Toepasselijkheid
a. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer ASK2DRIVE.
b. van de Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ASK2DRIVE slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn bevestigd. De overige bedingen in deze Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
c. ASK2DRIVE wijst de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.
d. Indien ASK2DRIVE niet steeds strikte naleving van deze voorwaarde verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ASK2DRIVE in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden zou verlangen.

Artikel 5. Totstandkoming van een overeenkomst
a. Het aanbod en/of offerte, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend en dus herroepelijk.
b. Indien een vrijblijvende offerte wordt aanvaard, heeft ASK2DRIVE het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
c. Een opdracht zal altijd schriftelijk worden bevestigd.
d. Door ASK2DRIVE gedane aanbiedingen en prijsopgaven in volledigheid of in onderdelen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
a. De opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar haar beste vermogen uitvoeren.
b. De opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bekwame personen.

Artikel 7. Overmacht
a. In geval van overmacht zullen de verplichtingen voor de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst geheel of ten dele worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt.
Hierbij o.a denkend aan stakingen, slechte weersomstandigheden, files maar ook uitval van de auto van de opdrachtgever.
b. Overmacht kan ook voorkomen in de persoonlijke sfeer zoals ziekte van de opdrachtgever en/ of van de chauffeur waardoor er niet tijdig vervanging kan worden geregeld.
c. Beide partijen verplichten elkaar hiervan terstond in kennis te stellen.
d. In een overmacht situatie, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te beeindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beeindiging van de overeenkomst gehouden de door hem, door de opdrachtnemer gemaakte kosten te voldoen. Denk o.a hierbij aan een vooraf geboekte hotelkamer.
e. De opdrachtnemer is, als zich een overmachtsituatie voordoet als in lid a. en/of b., niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever.

Artikel 8. Annulering 
a. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een verleende opdracht kostenloos te annuleren, mits de annulering 24 uur voor de dag waarop de opdracht zou worden uitgevoerd, plaatsvindt. Indien niet tijdig wordt geannuleerd wordt de factuur toch, als zodanig uitgevoerd, in rekening gebracht. Dit, omdat er geen mogelijkheid meer bestaat om die dag anders in te vullen.

Artikel 9. Tarieven
a.De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele door de overheid te heffen rechten of belastingen.
b. Wijzigingen in de belastingen die door de overheid, na totstandkoming van de opdracht, worden ingevoerd, worden door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
c. De opdrachtnemer maakt geen onderscheid in rittijd of wachttijd. De tijd van de opdracht wordt per kwartier naar boven afgerond.
d. Per opdracht wordt minimaal 2 uur in rekening gebracht. Tijdens het nachttarief wordt 150% in rekening gebracht en op erkende feestdagen 200%.
e. De opdrachtnemer kent geen weekendtarief.
f. Indien het start- en eindadres gelijk zijn en de chauffeur kan dit binnen een half uur bereiken wordt deze reistijd niet in rekening gebracht.
g. Indien het eindadres afwijkend is van het startadres dan worden de kosten van de retourreis op nacalculatie bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
h. Bij een opdracht die tussen de 4-8 uur duurt wordt een lunch vergoeding in rekening gebracht. Bij een opdracht die langer dan 8 uur duurt wordt een maaltijd vergoeding in rekening gebracht.
i. Kosten zoals: parkeren, tolgelden, brandstof, wasstraat zijn voor rekening van de opdrachtgever.
j. Wanneer de opdrachtgever tijdens de rit de inhoud van de opdracht wijzigt zal er altijd een nacalculatie plaatsvinden.

Artikel 10. Betalingsverplichting
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
b. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve 1% per maand vanaf de vervaldag verschuldigd zijn over het openstaande bedrag.
c. Uitsluitend betalingen aan ASK2DRIVE werken bevrijdend.
d. Alle kosten die worden gemaakt door ASK2DRIVE om nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te bewerkstelligen, daaronder begrepen zijn alle kosten die betrekking hebben of verbandhouden incasso- of deurwaarderswerkzaamheden, advocaat kosten en buitengerechtelijke kosten, zijn ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 11. Verzekering
a. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van een WA verzekering, conform de in de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen gestelde eisen en is tevens verplicht zorg te dragen voor een inzittende verzekering. De opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van de opdracht in stand te houden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
a. ASK2DRIVE sluit iedere aansprakelijkheid uit voor zover deze niet dwingend bij de wet is geregeld.
b. In aanvulling op artikel 7 is ASK2DRIVE niet aansprakelijk voor: Het niet of niet tijdig bereiken van een bestemming als gevolg van; slecht weer, omstandigheden in het verkeer dan wel door enige niet-voorzienbare oorzaak.
c. Schade aan het voertuig en/of no-claim verlies die is ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht.
d. Schade of kosten aan personen of goederen tijdens de uitvoering van de opdracht.
f. Schade die is ontstaan in de vorm van een bekeuring, proces-verbaal of verkeersongeval welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de chauffeur.

Artikel 14. Toepasselijk recht
a. Op de algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als de opdracht gedeeltelijk in het buitenland is.
b. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houden met de overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Zutphen.

admin
↓